دانلود کنید - پزشکی در کوهستان (مهم)

 بروز صاعقه

در هنگام صاعقه دوری از توده هوای متغیر به سرعت عمل ب هجا نیاز دارد. سرعت نور صاعقه 300 هزار کیلومتر در ثانیه و سرعت صدای صاعقه

330 متر در ثانیه است. به محض دیدن نور صاعقه شروع به شمارش ثانی های کنیم. از 1001 شروع کنیم به شمارش تا صدا به گوشمان برسد. تعداد

ثانی هها را در عدد 330 ضرب کنیم. عدد حاصل، فاصله ما تا توده.......

 نکات مهم در شکستگ یها

اولین اصل در شکستگی، ضر بدیدگی و یا د ررفتگی، ثابت کردن عضو آسیب دیده از طریق آت لبندی است. در آت لبندی، مفص لهای دو طرف.......

 

علائم گزیدگی 1

اثرات موضعی شامل: گزش توسط افع یها و بعضی از مارهای خانواده....

ادامه مطالب را از لینک پایین دانلود کنید

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://arashclub.persiangig.com/document/medical.rar

 

/ 0 نظر / 4 بازدید