طبیعت و محیط کوهستان را پاس بداریم

طبیعت و محیط کوهستان را پاس بداریم.

یکی از مهمترین اصول پا نهادن در طبیعت و محیط کوهستان حرکت گروه در یک راستا می باشد. این امر هم به نظم گروه کمک میکند و هم کمترین آسیب را به پوشش گیاهی و جانوری منطقه می رساند. چه بسا گونه های گیاهی و جانوری که در معرض نابودی باشند.

طبیعت گردان و کوهنوردان تنها چیزی که با خود از طبیعت به همراه می آورند عکس یادگاریست و تنها اثری که از خود در طبیعت به جا میگذارند فقط رد پاست.
با امید به رعایت این اصول علی خزایی


/ 2 نظر / 37 بازدید
arshia

کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود.روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد که به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت وکف مشوقان درقله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند.گروه می سازنند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود .مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق. عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست.کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است