سخنی از بزرگان

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن

و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن

و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است (دکتر علی شریعتی)

/ 3 نظر / 5 بازدید
شیرین

[لبخند]

sh

چرا از عکسهای کوه و اسکی زمستانی نمی گذارید؟

عاطفه محمدپور

بچه بودم بستنی ام را گازمیزدند ، قیامت به پا میکردم ...چه بیهوده بزرگ شدم...روحم را گاز می زنند و می خندم...!!! (دکتر علی شریعتی)